ZE MRA M AL – Tr ajnimet e Us htrisë së Kosovës kr ahasohen me ato të Us htrisë Amerikane!

Një video të pë rgatitur nga Komanda e Us htrisë së Kosovës sh ihet se tr ajnimet që i kr yejnë si fa zë e pë rgatitjes, nuk da llojnë nga ato që i bënë çdo ditë edhe us htria amerikane,

Ky tr ajnim është or ganizuar nga Ko manda e Fo rcave To kësore e F orcës së Si gurisë të Kosovës, gjatë muajit dhj etor.
Po ashtu us htarët janë pë rballur me vë shtirësi të mëdha duke ba rtur pesha të r ënda mbi 40 kilogram dhe vetëm me nga një ra cion ushqim në 24 orë.

Be the first to comment on "ZE MRA M AL – Tr ajnimet e Us htrisë së Kosovës kr ahasohen me ato të Us htrisë Amerikane!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*