Zëdhënësi i PDK-së e kr ahason Donika Gërvallen me Isa Boletinin

Zëdhënësi i PDK-së, Avni Bytyci nuk është i kë naqur me pa raqitjen e mi nistres së Jashtme të Kosovës në mble dhjen e K ëshillit të Sigurimit, ku më shumë u fol për vendosjen e flamurit se për çë shtje konkrete.

Për këtë ai këto lajme ai ka bërë një kra hasim me Isa Boltinin kur shkoi në Ko nferencën e Londrës, ku aty u ndan trojet shqiptare

Me ç uditin shumë këto pr itje minimaliste në raport me shtetin, ose më mirë të themi si e re duktojm politikën në s imbolika.

P.sh lajm sot ishte se znj. Gërvalla nuk e largoj flamurin e Kosovës, përmendi v rasjen e Jusufit. “Çl írimin” e Kosovës nga kr imi etj.

Pra nuk pash lajme për pë rmbajtjen se çka tha, ose cili ishte përfundimi, ar ritja apo çkado tjetër i këtij takimi.

Kjo pak a shumë ma kujton ngjarjen e Isë Bolitinit në Londër. Isa nuk u ç armatos, por, tr ojet tona u nda në pas kësaj ko nference. Megjithatë populli ynë i shkr et u kë naq me simbolikën e “mos do rëzimit”, këngë ende sot kë ndohen, përderisa ende vazhdon va jtimi i popullit tonë për co pëtimin e tokave tona.

Përderisa Serbia çdo ditë e më shumë po fiton terrën në politikën e ja shtme, politika e ja shtme e Kosovës është shn dërruar në politikë të bre ndshme ku lajmi kryesor nuk është fu qizimi i su bjektivitetit nd ërkombëtarë të Kosovës, por de klarata koti për ko nsum të brendshëm

Be the first to comment on "Zëdhënësi i PDK-së e kr ahason Donika Gërvallen me Isa Boletinin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*