Zemaj flet për ar dhjen e va ksinave: Fa lënderoj qytetarët për du rimin që kanë pasur!

Ish-ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj ka re aguar në lidhje për la jmin se sonte do të vjen ko ntingjenti i parë i va ksinave në Kosovë.
Zemaj tha se si gurimi i va ksinave ka qenë shumë i vë shtirë për Kosovën pasi nuk jemi pjesë e OBSH-së dhe BE-së.

Postimi i plotë:

Sot po ar rijnë 24.000 do zat e para të va ksinës an ti Co vid, As tra-Ze neca nga CO VAX, në Re publikën e Kosovës.

Të da shtun qytetarë!

Përpjekjet tona si shtet, as njëherë nuk janë nda lur për të ar ritur deri te ky qëllim i cili tashmë po re alizohet.

Që nga muaji ko rrik 2020, si Ministër i Shëndetësisë dhe Qe veri e Kosovës, bashkë edhe me Komisionin ne gociues të Kosovës për si gurimin e va ksinës ku ndër Co vid-19 dhe Grupi punues për de finimin e ne vojave për va ksinën ku ndër C ovid-19, kemi filluar ak tivitetet për të siguruar vaksinën sa më shpejtë në disa drejtime, duke përfshirë aplikimin përmes mekanizimit global COVAX në njërin drejtim dhe ko ntaktimin me shtete partnere dhe dre jtpërdrejt me kompani pr odhuese të va ksinave ku ndër Co vid-19.

Be the first to comment on "Zemaj flet për ar dhjen e va ksinave: Fa lënderoj qytetarët për du rimin që kanë pasur!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*