Zheji: Kr yeministri q esharak, përdori çështjen e a eroportit për fu shatë! Pse nuk u përdor negociata, por mori fijen e shkre pëses dhe e bëri zj arr

A nalisti Artur Zheji, i ftuar në emi sionin “Pikat mbi i” në “N ews 24” d eklaroi se Berisha dhe Meta na p araqiten si g ogoli, pikturuar nga Rama .

Zheji the ksoi se kr yeministri u duk qe sharak në këtë ç ështje dhe se gjithçka është bërë për be nefite el ektorale.

“Rama duhet ta sh uante pr otestën gr adualisht. Një njeri që ka shq etësim se ka h umbur ko ntrollin e a eroportin, do të thotë se do ta zg jidh çështjen të bëhet çfarë të bëhet dhe e kishte mu ndësinë nëpërmjet Albc ontrol. Nuk është çështje parash. Rama ka bërë teatër ele ktoral. Një ngërç të vogël e shndë rron sikur është ngj arje e madhe .

Rama del q esharak. K ontrollorët ishin të h abitur se nuk kishte n egociatë, por kishte dorë të f ortë. Nuk e shoh si mollën e she rrit p olitikën. Jetojmë në një vend ku mund të plasë një b ombë e madhe, edhe për një ci gare të vogël, për të ma rrë be nifite el ektorale.

Be the first to comment on "Zheji: Kr yeministri q esharak, përdori çështjen e a eroportit për fu shatë! Pse nuk u përdor negociata, por mori fijen e shkre pëses dhe e bëri zj arr"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*