Zi e madhe/ Korona i m err je tën bilbilit të këngës popullore shqiptare

Mbrëmje e tr ishtë për m uzikën qytetare fierake. Timo Lule ka hu mbur j etën në m oshën 95-vj eçare. Lule nuk i ka shpëtuar ko mplikacioneve të shk aktuara nga C ovid-19, duke u ndarë nga jeta mbrëmjen e sotme në një sp ital në Como të Italisë.

Karrierën muzikore Timo Lule do ta niste në Ansamblin e U shtrisë ku nën dr ejtimin e mj eshtrit Gaqo Avrazi do të këndonte krahas mj eshtrave Mentor Xhemali, Ibrahim Tukiçi, Xhoni Athanas, Maliq Herri, etj.

Më pas do të vijonte në Fier si mësues, insp ektor arsimi, këngëtar në trupën e estradës pr ofesioniste dhe drejtues artistik i shtëpisë së kulturës. Timo Lule u shqua veçanërisht në inte rpretimin dhe përpunimin e këngës qytetare e popullore, duke i qëndruar besnik tabanit dhe tr aditës lokale. Këngë të int erpretuar prej tij gj enden sot në arkivat e fo notekës kombëtare.

Disa prej arritjeve të tij ndër vite ishin edhe ngr itja e gr upeve a rtistike dhe ansa mbleve am atore të Semanit, Cakranit, Gorishovës, Hekalit, si dhe ar kivimi në Inst itutin e F olklorit të një k orpusi prej 240 këngësh të r egjistruara të Fierit dhe Myzeqesë.

Be the first to comment on "Zi e madhe/ Korona i m err je tën bilbilit të këngës popullore shqiptare"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*