Zvicrra në kr izë për puntorë, 120 mijë vende pune ja profesionet më të k ërkuara

Nëse jeni duke kërkuar punë në vendli ndje, në shtete të Europës, apo edhe më larg, ajo që ka rëndësi çdoherë është të jeni në dijeni për profesionet që po i kërkon më shumë tregu i punës.

Duke e pasur parasysh që Zvicra është një nga de stinacionet e preferuara për të gjetur punë, pasi njihet edhe si vend me standarde të larta jetese, ne ju sjellim in formata të rë ndësishme rreth kërkesave të tregut të punës në Zvicër.

Menaxheri i kompanisë ‘Li fe Pe rsonal AG’, Gentian Pagarusha, ka treguar se sipas të dh ënave të tyre janë më shumë se 120 mijë vende të hapura të punës në Zvicër.

“Sipas pl atformave në Zvicër dhe të dhënave nga SE CO, janë më shumë se 120 mijë vende të hapura të punës. Vetëm në kompaninë tonë kemi për momentin afër 100 vende të ha pura, por na mu ngojnë persona të kualifikuar si pro fesionalisht po ashtu edhe sa i përketë gjuhës gjermane”, tha Pagarusha në një in tervistë.

Si shk ak i mungesës së ku alifikimit pr ofesional, në treg të punës dalin që disa vende pune të jenë më të vë shtira për t’u plotësuar. Ndër to janë profesionet e mj ekësisë, ar kitekturës, in xhinierisë së ndë rtimtarisë dhe in dustrisë, por edhe I T.

Ndryshe, Gentian Pagarusha, tregon se cilat janë profesionet më të kërkuar dhe punën e tyre me ndë rmjetësimin e punëtorëve të këtyre profesioneve.

“Në përgjithësi ka mu ngesë të punëtorëve në të gjitha lë mitë, mirëpo më së shumti kërkohen punëtorë në ndë rtimtari, in xhinieri, I T dhe mj ekësi. Këtë të fundit e kemi vë rejtur më shumë sepse e kemi de partamentin për re krutimin e personave, të cilët kanë pr ofesion të mj ekësisë, ku deri më tani kemi arr itë t’i sigurojmë disa ma ndate me disa spi tale të Zvicrës për re kruetim të punëtorëve”, u shp reh ai.

Procesi i ndë rmjetësimit të puntorëve të kualifikuar brenda shteteve të Europës, është vë shtirësuar du kshëm si shk ak i pa ndemisë Co vid-19, dhe rregullave e ku fizimeve që kanë vendosur shtetet. Megjithatë, kompania për nd ërmjetësimin e punëtorëve ‘Li fe Pe rsonal AG’, ka arr itur të mbu lojë 30 deri në 40% të kërkesave të klientëve të tyre në gjithë te rritorin e Zvicrës.

Be the first to comment on "Zvicrra në kr izë për puntorë, 120 mijë vende pune ja profesionet më të k ërkuara"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*