A e dini sa vjeç është në të vërtetë Hasbulla! Do të h abiteni kur ta mesoni

V ideot e tij p ushtuan Ti kTok-un gjatë javëve të fundit, por ka shumë njerëz që ende nuk e njohin rusin e e tiketuar ‘Mini Khabib’.

Një nga pyetjet më të shpeshta që bëhet në l idhje me Hasbullën është se cila është mosha e tije në të vërtetë. Përgjigjja ka tr onditur shumë njerëz pasi u zb ulua se pavarësisht tipareve të tij fëmijërore, Hasbulla është në të vërtetë 18 vjeç.

Një mj ek ka p ublikuar një video në T ikTok për të shpj eguar gj endjen e rrallë gje netike përgjegjëse për shtatin e shk urtër dhe zërin e lartë të Hasbullas, si dhe pr ognozën dhe trajtimet e m undshme. Sipas Dr. Karan Raj, Hasbulla dhe a rmiku i tij Abdu Rozik, v uajnë nga m ungesa e h ormonit të rr itjes, një çrr egullim gj enetik që ndodh kur gjëndra e h ipofizës së tr urit (përgjegjëse për pr odhimin e shumicës së hormoneve) nuk m und të pr odhojë h ormonin e rritjes.

Nëse m angësia e H ormonit të Rritjes d iagnostikohet në fëmijëri, ajo m und të tr ajtohet me s ukses me inj eksione të Ho rmonit të Rr itjes Njerëzore (HGH) për të nx itur zhv illimin gjatë p ubertetit.

Kjo është pikërisht ajo që ndodhi me Lionel Messin, për të cilin Dr. Raj tha se ishte d iagnostikuar me mu ngesë të Ho rmonit të Rritjes në moshën 10 vjeç dhe trajtimi i tij me HGH u p agua nga Barcelona kur ai u bashkua me ak ademinë e klubit disa vjet më vonë

Be the first to comment on "A e dini sa vjeç është në të vërtetë Hasbulla! Do të h abiteni kur ta mesoni"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*