Askush Nuk Po E din si quhet kjo lule? Sh eron pothuajse te gjitha sem undjet e m ushkerive

K ollë, br onkit, dh imbje të fytit, por edhe të st omakut i shëron m ëllaga. Nëse keni l ëkurë tepër të thatë për shkak të të ftohtit, sërish m ëllaga mu nd t’i lehtësojë sh enjat, sepse pr ej saj p ërftohet një pije me 1 mijë v irtyte.

Ata që pr eferojnë që të pinë çajra b imorë, me s iguri do ta kenë hasur shpesh më llagën si një nga përbërësit më të su ksesshëm k undër she njave të br onkitit dhe të të ft ohurit, në pijen e nx ehtë.

Kjo lule në dukje e parëndësishme, kur kr ahasohet me sh afranin e Indisë dhe xhenxhefilin, ka të njëjtin s uper-rol ku ndër: br onkitit, c isteve, ga stritit, ekz emës. Përfitimet kryesore nga mëllagaMëllaga ka ef ekte an ti-infl amatore, qe tësuese, zbutëse, eksp ektorante, në sajë të subs tanca të tjera (g alaktozë, k alcium, ka lium, v itamina A, B1, C, taninet).Kjo lule është i njohur kryesisht për tr ajtimin e sëm und jeve të rrugëve të fr ymëmarrjes: ko llën, s ekrecionet, skuqjet e b ajameve dhe të liron h undët dhe hap br onke

Be the first to comment on "Askush Nuk Po E din si quhet kjo lule? Sh eron pothuajse te gjitha sem undjet e m ushkerive"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*