Baza e N ATO-s në Kuçovë: Shqipëria po kthehet në një fortesë të N ATO-s, Grekët dhe Serbet a larmohen

NATO ka hyrë zyrtarisht në pjesën perëndimore të Ballkanit në një p ërpjekje për të bll okuar ndi kimin rus. Kështu shkruajnë me diat e ra jonit teksa nj oftojnë se ka filluar puna në b azën ajrore të Kuçovës.

Nga një var rezë e avionëve të vjetër lu tfarakë ajo do të kthehet në një bazë l ogjistike për Aleancën. Në vitin 2005 Shqipëria ho qi nga flota ajrore 224 avionë s ovjetike dhe kineze avionë të tipit MiG dhe që nga viti 2009 h apësira ajrore monitorohet nga aleatët në N ATO, Greqia dhe Italia.

“Baza e Kuçovës është gju rma e parë e NA TO-s në Ballkanin Perëndimor”-tha për Reuters m inistrja shq iptare e mbr ojtjes Olta Xhaçka. N ATO do të shp enzojnë më shumë se 50 milionë euro në fazën e parë për të tr ansformuar Kuçovën në një bazë mb ështetëse për f urnizim, tr ansport, tr ajnime dhe u shtrimeve.

Sipas agj encisë serbe të la jmeve Tanjung, ri ndërtimi i bazës së vjetër u shtarake në Shqipëri tashmë ka nisur. Mediat e r ajonit kanë pu blikuar edhe foto që tregojnë se av ionët e vjetër kinezë dhe rusë akt ualisht janë ‘të strehuar’ rrëzë një mali që ku fizohet me bazën. Baza ajrore ndodhet 64 kilometra në jug të Tiranës.

Be the first to comment on "Baza e N ATO-s në Kuçovë: Shqipëria po kthehet në një fortesë të N ATO-s, Grekët dhe Serbet a larmohen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*