Bi znesmeni pa guan fa turat e en ergjisë el ektrike për 36 familje, ja ar syeja e tij ma dhore

Pr onari i nje ko mpanie in stalimesh pi shine ne Florida ka pa guar fa turat e 36 familjeve qe ishin ne rr ezik te mb eteshin pa en ergji el ektrike .
Kur burrit te qua jtur Michael Esmond i erdhi fa tura e e vet ai kesaj ra dhe mendoi edhe per fq injet e tij.

Ai thj esht shkoi te py este ne b ashkine ku je tonte nese mund te pa guente edhe fa turat e familjeve qe kishin vo nesa ne pa gesen e en ergjise el ektrike.
Ma dje ai tregoi se kjo i de i li ndi nga po e nj ejta hi stori e tij disa vite me pare.

Ku jtimet e atij dimri te ft ohte i ben te me ndonte per ata qe po ka lonin te nj ejten si tuata kete vit.
Esmond u shpreh për BBC:

Kjo më ndodhi në të vë rtetë në vitet 80-të. Ne në fa kt e kemi mb ajtur mby llur ga zin gj atë gjithë di mrit, e me gjithatë ndodhi të ishte një nga di mrat më të ftohtë të re gjistruar nd onjëherë në Pensacola.”

Be the first to comment on "Bi znesmeni pa guan fa turat e en ergjisë el ektrike për 36 familje, ja ar syeja e tij ma dhore"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*