E urodeputetja Gjermane ‘dr idhë’ Vetevëndosjen dhe Albin Kurtin mbi v otimin e Kurtit në Shqipëri !!

Rapor tueja per Kosoven ne Parla mentin Evr opian, Viola von Cramon, e ko nsideron te pa pranueshme pjese marrjen e krye mi nistrit te Kosoves, Albin Kurti si v otues ne zgj edh jet e per gjithshme p aralamentare.

Ajo ka thene se nuk e kup ton kete veprim te krye mi nistrit te Kosoves, teksa ka kujtuar se ne Kosove ank ohen per nder hyrje nga Serbia dhe Aleksandar Vuçiq.

Nuk mund ta kup toj se çfare eshte e gjithe kjo. Nga njera ane te gjithe ne Kosove anko hen per nder hyrje nga Serbia ose nga vete Pr esi denti Aleksandar Vuçiq, por nga ana tjeter ketu krye m inistri i Kosoves edhe v oton ne nje shtet fqinj. E pa pranueshme. Te pak ten jo per mua

Krye mi nistri i Kosoves, Albin Kurti, v otoi ne zgj edh jet e sotme ne Shqiperi pak pasi u hapen vend v otimet, ndersa i ka ftuar qyte taret e Shqiperise qe ta bejne te njejten.

Dita e zgj edh jeve eshte dite e de mokracise. I ftoj te gjithe qyte taret e Shqiperise qe sot ta respek tojne atdheun duke vo tuar dhe bere zgje dh jen me te mire. Dita eshte e bukur, e die le me diell, keshtu do te jete deri ne mbremje. U roj dite te buku ra dhe mbaresi per Shqiperine dhe seci lin njeri qe ashtu sikurse une, e ka pasa porten e R epublikes se Shqiperise, ka thene Kurti pas v otimit.

Be the first to comment on "E urodeputetja Gjermane ‘dr idhë’ Vetevëndosjen dhe Albin Kurtin mbi v otimin e Kurtit në Shqipëri !!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*