Erdogan: “Nëse Izraeli vazhdon, Turqia dhe Jordania do të in vo lvohen në lu ftë!”

Pr esidenti i Turqisë Rexhep Taip Erdogan njoftoj përmes rrjeteve sociale se tani në këto orët e vo na ka bi seduar me mbr etin e Jordanisë ku në fo kus kishin ngj arjet e fundit në Jerusalem.

Dhe mes tjerash njoftoj se janë pa jtuar që nëse Izraeli vazhdon s u lmin në Xh aminë A l-Ak sa, do in vo lvohen Turqia dhe Jordania në këtë k on fl ikt!
Vazhdojnë bi sedat te lefonike mes Pr esidentit të Turqisë dhe li derve të tjerë të vendeve mu slimane për çe shtjen e Je rusalemit.

Be the first to comment on "Erdogan: “Nëse Izraeli vazhdon, Turqia dhe Jordania do të in vo lvohen në lu ftë!”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*