Filipinase të pu nësuara në Dhërmi, flet pronarja e biznesit: Shqiptarët nuk kanë me…

Në Sa rajet e Pa shait në Drimadhes shumica e pu nëtorëve që shë rbejnë janë fi lipinase. E ft uar në em isionin Java në Dritare TV ishte pronarja e këtij bi znesi Eva Bubeqi. Ajo tregoi se pr oblemet me pu nonjësit shq iptarë, e kanë de tyruar të he dhë sytë te pu nonjësit e hu aj.

Në jug gjithmonë kemi pa sur pr obleme me shë rbimin.

Shumica e pu nëtorëve i kin të punojnë në punë se z onale ja shtë vendit. Id eja për të sj ellë të hu aj në bi znesin tim ishte shumë ra stësisht. Në një kr oçere pa shë që st afi ishte fi lipinas dhe shumë i sj ellshëm nd aj mendova pse të mos e kem edhe unë këtë s tandard në re sortin tim.

Nd ërsa punonjësit shq iptarë nuk kanë ku lturë pune. Vijnë në punë me vo nesë, nd onjëherë nuk vijnë fa re, kërkojnë le je në fl uksin e punës. Shumë herë kam ma rrë edhe ro lin e pa strueses.

Be the first to comment on "Filipinase të pu nësuara në Dhërmi, flet pronarja e biznesit: Shqiptarët nuk kanë me…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*