Gjuriq: Ne be sojmë se Kosova është pj esë e te rritorit të Serbisë

Ambasadori i Serbisë në SHBA, Marko Gjuriq, është shprehur se shteti i tij është pl otësisht i vetëdijshëm për re alitetin që pë rballen me Kosovën.

Ai ka sht uar se është e ne vojshme që të “gj endet një zgj idhje e dr ejtë” me të cilën të dyja pa lët do të nd aheshin të kënaqura në mënyrë të ba rabartë.

“Kosova për neve serbët është dj epi i id entitetit kombëtar. Mbr etërit dhe sh enjtorët tanë pr ehen në Kosovë, por po ashtu ka një komunitet të vogël që ar rin të mb ijetojë si mi noritet”, është shpr ehur Gjuriq për Uashington Diplomat

“Ne serbët besojmë se Kosovë është pjesë e t erritorit tonë”.

“Ne duam që të pë rmbyllet ç ështja në mënyrë që asn jëra nga pa lët të mos ndj ehet e lë nduar – që të dy pa lët të jenë të kënaqura pj esërisht. Nuk është e l ehtë. Ne duhet të ni sin bi sedimet, sepse është më mirë për të folur mijëra ditë sesa që të përfundojnë një ditë në ko nflikt”.

Gjuriq ka thënë se Serbia pr et që të ketë punë të vë shtirë me Qe verinë e Kosovës të dr ejtuar nga Albin Kurti.

Be the first to comment on "Gjuriq: Ne be sojmë se Kosova është pj esë e te rritorit të Serbisë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*