“Gratë e Kosovës” me Dakën, ku ndër pr esidentes Osmani

Rrj eti i Grave të Kosovës e kanë ku ndërshtuar ve ndimin e pr esidentes Vjosa Osmani, për shk arkimin e Valdete Dakës nga po zita e kr yesueses së Ko misionit Qe ndror Zgj edhor.

Përmes një re agimi thuhet se ar syet e dhëna për shk arkimin e saj nuk që ndrojnë dhe për më te për thuhet se Dakës iu mv eshen disa pë rgjegjësi që nuk janë të sa jat apo ve tëm të s ajat.

Mes tjerash, në ko munikatë më tej thuhet se kjo pë rveç që do të nd ikojë në punën e pa va rur të KQZ-zë mund të nd ikojë edhe në mb arëvajtjen e zgj edhjeve lo kale që do të mb ahen në t etor të këtij viti.

Be the first to comment on "“Gratë e Kosovës” me Dakën, ku ndër pr esidentes Osmani"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*