I nx ehti afrikan vjen në Kosovë, javën e ardhshme t emperaturat afër 40 gr adë c elsius

Gjatë javës së ardhshme në Kosovë, t emperaturat në nivel vendit pr itet të shkojnë deri në 40 gr adë c elsius .

Sipas “Prishtina W eather”,te mperaturat e la rta në Kosovë pr itet të sjellin edhe përk eqësim të cilësisë së ajrit.19.06.2021 – Vala e të nxe htit që do të shtrihet mbi rajon javën e ardhshme, e ku pr iten t emperatura ja shtëzakonisht të larta, edhe mbi 35°C, mund të sjell përk eqësim edhe të cilësisë së a jrit.

Me këtë valë të të nx ehtit, mbi rajon do të d epërtojnë edhe ko ncentrime të larta të pl uhurit saharian, madje sipas mo deleve pa rashikuese, k oncentrimet m und të jenë edhe deri në 200 mikr ogram për metër kub, që do të nd ikojnë në rr itje të gr imcave të ma teries PM10. Me këto k oncentrime vlerat e ind eksit të cilësisë së ajrit mund të kalojnë edhe në vlera të d obëta.

Mirëpo mbetet të shihen zhv illimet e si tuatës si n optike në q oftë se kjo sasi e pl uhurit do të shtrihet edhe në vendin tonë.

Be the first to comment on "I nx ehti afrikan vjen në Kosovë, javën e ardhshme t emperaturat afër 40 gr adë c elsius"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*