Kimete Berisha – VV-së: Një p ushtet i h ajnave është më i mirë sesa një p ushtet i ps ikopatëve

Për shembull: Më i mirë është një ha jn që hyn në kallamoq t’huaj, e vj edh një sht alb (apo disa shta lba), sesa një rr enës që shp if dhe që e o rganizon o rkestën h isterike të p aramilitarëve të tij të su lmojnë me të pavërteta.

Këtu në mesin tonë ka g ënjyer Ai që ka pr emtuar. Ai që është b etuar se nuk flet me Serbinë pa kërkuar falje Serbia për kr ime dhe m asakra nd aj shq iptarëve.

Ne nuk u kemi pr emtuar asgjë. Ne edhe me dasht, nuk m und t’ju m ashtrojmë, sepse nuk ekz iston l idhja midis nesh.

Ne dhe Ju nuk jemi të l idhur, nuk kemi qenë asnjëherë ‘bashkë’, as me fjalë, jo. ‘Gjithkush mashtron, la jkaton dhe g ënjen’-thotë Bibla gjithashtu. Ama, veç ai që të pr emton ia arrin që llimit të të ma shtrojë, shton Kimete Berisha. Mos u qetësoni!Haram ju qoftë nëse nuk i th yeni krejt lapsat që shkruajnë k undër jush e që nuk i shq yeni krejt fjalët që fliten kundër jush.Kanë thënë se d ashuria është e v ërbër, ama veç da shuria e b udallait është e tillë. Sa më i cekët njeriu aq më e cekët d ashuria e tij.

Be the first to comment on "Kimete Berisha – VV-së: Një p ushtet i h ajnave është më i mirë sesa një p ushtet i ps ikopatëve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*