Kjo grua piu lëng karote çdo ditë për 8 muaj dhe h abiti m jekët nga ajo që i ndodhi

Ann Cameron ka një h istori int eresante. Në vitin 2012, Cameron iu n ënshtrua një op eracioni për shkak të k ancerit në z orrën e trashë, që ishte në fazën e tretë. Pasi burri i saj h umbi b etejën me k ancerin në mu shkëri, ajo re fuzoi ki mioterapinë .

Ajo e tregoi h istorinë e saj në bl ogun chr isbeatscancer. com, aty ku njerëzit që i mbijetojnë k ancerit i tr egojnë h istoritë e tyre. Në këtë blog, ajo shkroi:

“Në q ershor të vitit 2012, u diagnostikova me k ancer në zo rrë dhe pasi e mora vesh këtë, r efuzova k imioterapinë. Çdo ditë fillova të ndj ehem më mirë, por pas gjashtë muajsh, testet treguan se k anceri ishte shp ërndarë në mu shkëri dhe k anceri i z orrës së tr ashë kishte hyrë në fazën e katërt”, tregoi Cameron .

Kështu, duke parë se tr ajtimet nuk po tregonin r ezultat, ajo filloi të kërkonte m etoda alte rnative për ta shëruar veten. Ajo gjeti hi storinë e një burri të quajtur Raplh Cole. Kur Cole ishte 26 vje ç, ai ishte d iagnostikuar me kancer të lë kurës. Sipas Cole, ai e shëroi veten duke pirë çdo ditë lëng të bërë nga 2.5kg k arota.

Be the first to comment on "Kjo grua piu lëng karote çdo ditë për 8 muaj dhe h abiti m jekët nga ajo që i ndodhi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*