“Kur kam ѕhoqëruar Edin ja ѕhtë vendit, shp enzimet i kam р aguar vetë”, Linda Rama tregon si ëѕhtë të je sh gruaja e kr yeminiѕtrit

Linda Rama, gruaja e kr yeministrit Edi Rama ka tr eguar se si ba shkëshortja e kr eut të qe verisë ka ve ndosur që të h eqë dorë nga shumë pr ivilegje që i je p ky po st.
Ajo tha se në ditën e parë që u ma rtua me Ramën dëgjoi se ishin dy pr ofile grash: Ishte një model jo in spirues I gruas që f ut hu ndët në pu shtetin e bu rrit dhe p rofili i një gruaje di skrete.

Për këtë gjë, në ditën që Rama është bë rë kryeministër, Linda tha se ve ndosi që të mos pr anonte st afin që duhet ta kishte kudo me vete, në shtëpi gj ithashtu. Ajo tha se nuk ka as tr uprojë, por pr eferon t’i j apë vetë makinës e të ço jë të birin në shkollë. Linda Rama shtoi më tej se ajo ka vendosur që të mos e sho qërojë kr yeministrin në asnjë udh ëtim ja shtë vendit, në ra stet kur nuk duhej, dhe se në ra stet që e ka bërë këtë, ka pa guar çdo gjë vetë.

Be the first to comment on "“Kur kam ѕhoqëruar Edin ja ѕhtë vendit, shp enzimet i kam р aguar vetë”, Linda Rama tregon si ëѕhtë të je sh gruaja e kr yeminiѕtrit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*