L argimi i serbëve nga Kosova 22 vj et më parë – Të p oshtëruar e me duar pas k okës

Kosova sot shënon ditën e çl irimit nga th undra e o kupatorit serb që mba jti Kosovën me shekuj.

22 vj et më parë Kosova u mbush me 50 mijë u shtarë të N ATO-s dhe bashkë me ta edhe adm inistrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara. Sot 22 v jet Serbia sh ënon k apitullimin e saj në Kosovë.

Në një video të asaj kohe të gjiruar nga m ediat gjermane, shihen u shtarët s erbë të p oshtëruar derisa e l ëshojnë Kosovën.

Me duar pas koke ato ecin nga Kosova, vendi ku që ndruan me shekuj. D okumentari i me dias gjerman “Spigel TV” është p ublikuar me njëherë pasl uftës në Kosovë ne Gjermani dhe tani gj endet edhe në ‘Y outube’.

Ky te levizion, por edhe shumë m edia të tjera kanë xh iruar m omente dr amatike të gj enocidit serb mbi p opullsinë civile shqiptare, ndërsa ka dok umentuar edhe h yrjen të K FOR-it gjerman në Kosovë.

Be the first to comment on "L argimi i serbëve nga Kosova 22 vj et më parë – Të p oshtëruar e me duar pas k okës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*