“Mos hani më by rekë”, eksp ertja jep lajmin e fri kshëm mbi atë që na ndodh kur i konsumojme

Ps ikologia t urke, Nejla Avci ka bërë një d eklaratë me të cilën i ka çud itur, por edhe fri kësuar të gjithë.

Ajo ka thënë se byreku nd ikon ne gativisht në zhv illimin e tr urit. Këtë d eklaratë, ajo e ka bërë gjatë s eminarit me temë “Mu ngesë vëm endjeje të çrr egullimit hipe raktiv” .

Më tej psik ologia turke ka thënë se u shqimet me sheqer të tepërt dhe karbohidrate janë duke nd ikuar n egativisht në zhv illimin e tr urit. Më tej ajo ka thënë këto fjalë:

“Çdo lloj u shqimi si by reku apo bugaçja ndi kon në masë të madhe në çrre gullimin e h iperak tivitetit dhe m ungesës së v ëmendjes. Byreku pen gon zhv illimin e tr urit. Ndërsa sh. eqeri me ene rgjinë e te përt që jep, në mënyrë nega. tive ndi kon mbi tr urin.”

Be the first to comment on "“Mos hani më by rekë”, eksp ertja jep lajmin e fri kshëm mbi atë që na ndodh kur i konsumojme"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*