Mos kalo pa e ur uar per she ndet- 6-vjeçari fi ton “lu ft.ën” me leuçe mi në

Është vetëm 6-vjeçar, por sfi dat për të kanë qënë shumë të f orta.
John Oliver Zipay u di ag no stik ua me le uç em. i në vitin 2016, por “lu ft ëta ri” nga Newbury në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjeti f orcën për të tr iumfuar. Ai u p ë r ball me një udhëtim të gjatë, deri në seancën e tij të fundit, duke e he dhur pas krahëve së mu nd jen e rë n dë.
Pas kthimit në klasë, në shkollën ka tolike Sh ën Helen në vendin e Ohio, John Oliver u pë rshëndet si një h ero i vërtetë nga shokët e tij të klasës me shumë du artrokitje dhe ov acion në këmbë

Disa ditë më parë mj ekët konfirmuan lajmin e shk ëlqyeshëm të z h du k jes së së m un dje s dhe djaloshi mund të thuhet se është shë ruar pë rfundimisht. Siç ra porton sht ypi lo kal, në vitin 2016 fëmija u dia gno s t ik ua me le u ce m i. ak ute li mf o bl as tike, një ka n .ce. r i rr allë i g j.a k u.t që bu ron nga l im fo citet.
Trajtimi dhe ki .mi.o ti.k a e kanë shastisur shumë vogëlushin, i cili për periudha të gjata mungonte në shkollë dhe u de. ty. ru a të qëndronte la rg mi qve të tij.
Megjithatë, John Olivero vazhdoi të studionte me ndihmën e mësuesve që e kanë ndj ekur gjithmonë atë edhe nga di stanca. Pas kësaj pe riudhe të gjatë tr ajtimi, djali më në fund u kthye në shkollë dhe mi rëpritja që mori ishte ajo e një h eroi të vërtetë.

Be the first to comment on "Mos kalo pa e ur uar per she ndet- 6-vjeçari fi ton “lu ft.ën” me leuçe mi në"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*