Pr esidenti Biden!: Do ti ko rigjoj po litikat ma shtruese nd aj Kosovës që u shk aktoi Ba shkimi Europian!

Për më shumë se një de kadë, Shtetet e Ba shkuara kanë tr ansformuar po litikën e saj të zhv illimit në Ba shkimin Europian

Nd ërsa Amerika ga rantoi si gurinë e Kosovës, Europa po pë rpiqej të ishte e dr ejtë dhe të nd ërtonte një vend të së dr ejtës.

Tani, pë rkundër fi nancimit të të dy ve, po litika e B E-së po punon në më nyrë ak tive ku ndër in teresave amerikane (dhe kosovare). Biden duhet të an gazhohet pë rsëri për të ko rrigjuar një po litikë ma shtruese të së ka luarës.

Be the first to comment on "Pr esidenti Biden!: Do ti ko rigjoj po litikat ma shtruese nd aj Kosovës që u shk aktoi Ba shkimi Europian!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*