Qe veria italiane jep nj oftimin e re ndesishem, cfare ndodh pas dates 1 ko rrik

Italia ka ak tivizuar p asaportën e gje lbër e cila prej datës 1 ko rrik 2021 do të jetë e vl efshme për të lë vizur dhe në të gjithë te rri torin e Ba shkimit Europian .

Kryeministri Mario Draghi ka firmosur dr aft ligjin i cili pë rcakton më nyrën e ma rrjes së Gr een Pa ss e le htësimin e lë vizjes për qytetarët që du an të udh ëtojnë e të ma rrin pjesë në ev entet pu blike, ga ra sp ortive, ko ncerte, fe sta e ce remoni fe tare e ci vile, pa naire etj .

Në një pl atformë të vënë në shë rbim të qytetarëve, mu ndësohet dë rgimi i do kumentacionit të kë rkuar e ma rrja e ce rtifikatës së gj elbër e cila është gr atis si në fo rmatin di xhital ashtu dhe në letër .

Prej datës 1 ko rrik kjo ce rtifikatë e gj elbër do të jetë op erative dhe në të gjithë te rri torin e BE.

Be the first to comment on "Qe veria italiane jep nj oftimin e re ndesishem, cfare ndodh pas dates 1 ko rrik"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*