R eagimi nga Amerika për Berishën: Ja ku i gjetëm pr ovat për të, i dimë të gjitha u pasurua mbi k urrizin e shq iptarëve

D epartamenti Amerikan i Shtetit ka r eaguar në l idhje me vendimin e m arrë për ish-kr yeministrin Sali Berisha.

Në një përgjigje për gazetën SOT, ata kanë sqaruar se mbi çfarë bazash e kanë m arrë vendimin për të mos lejuar hyrjen në SHBA të ish-kr yeministrit. Në mënyrë të h abitshme, në r eagimin e tyre për gazetën SOT, thuhet se ata e kanë m arrë vendimin bazuar te r aportimet e m ediave, nga O rganizatat J oqeveritare dhe nga vetë q everia e Edi Ramës.

“Ko rrupsioni i Berishës është r aportuar gjerësisht në r aportimin lokal, rajonal dhe nd ërkombëtar të OJQ-ve dhe shtypit, si dhe në he timet që l idhen me përpjekjet e q everisë ant ikor rupsion të q everisë shqiptare.

Ai është i njohur gjerësisht që ka përdorur fuqinë e tij për përfitimet e tij, për të p asuruar a leatët e tij p olitikë dhe anëtarët e familjes së tij në k urriz të b esimit të p ublikut shq iptar në in stitucionet e tyre q everitare dhe z yrtarët pu blikë.

Për më tepër, retorika e tij, kur veprimtaritë e tij të r aportuara janë vënë nën h etim ose vëzhgim, ka treguar se ai është i gatshëm të mbr ojë veten, anëtarët e familjes së tij dhe al eatët e tij p olitikë në k urriz të h etimeve të pavarura, përpjekjeve a ntikor rupsion dhe ll ogaridhënies. Veprimet kor ruptive të Berishës vazhdojnë të bëjnë j ehonë edhe sot në Shqipëri dhe në të gjithë r ajonin”, shprehet DASH.

Be the first to comment on "R eagimi nga Amerika për Berishën: Ja ku i gjetëm pr ovat për të, i dimë të gjitha u pasurua mbi k urrizin e shq iptarëve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*