SHBA ka lejuar Kosovën të krijojë U shtrinë te tyre me rreth 5.000 U shtarë, 300 milion euro ne dispozicon per blerje A rmësh

M ediat në Serbi e kanë bërë top-temë nismën e ins titucioneve k osovare për f ormimin e U shtrisë së Kosovës. Gazetat serbe po shkruajnë se Kosova do të blejë 100 t anke, 300 t ransporter e s istem a nti-ra ketor, përmes një bu xheti pr ej 300 milionë euro.

Gazeta serbe ‘Inf ormer’ shkruan se SHBA i ka l ejuar shq iptarët e Kosovës të krijojnë një u shtri dhe të bl ejnë a rmë në vlerë pr ej 300 milionë e uro .

“Në tri v itet e ardhshme a utoritetet në Prishtinë, do të blejnë a rmë me vlerë 300 milionë e uro për u shtrinë e tyre. Kujtojmë, çm imi i t ankeve të përdorura dhe të personelit të bl induar t ransportues shkon nga gjysmë milioni deri në tre milionë d ollarë. Njëkohësisht, a rmët a nti-f orcave të bl induara dhe p ajisje të tjera u shtarake mund të blihet me një çm im të v olitshëm nga ish-r epublikat sovjetike, si dhe nga vendet e N ATO-s, të cilët duan të h eqin qafe armët e tyre të vj etëruara”, shkruan kjo gazetë, duke a nalizuar p otencialin e Kosovës për të u p ajisur me armë, të cilat se rbët pr etendojnë se do të bl ihen eksk luzivisht për ta s iguruar shtetin e Kosovës nga Serbia, e cila vazhdon ta pr etendojë si pjesë të sajën.

Tutje, kjo gazetë shkruan se a rmët janë pl anifikuar për të u blerë menjëherë pas mi ratimit të l igjit për kr ijimin e një u shtrie të Kosovës, e cila do të përbëhet nga 5000 u shtarë.

Be the first to comment on "SHBA ka lejuar Kosovën të krijojë U shtrinë te tyre me rreth 5.000 U shtarë, 300 milion euro ne dispozicon per blerje A rmësh"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*