St udim i rr alle: Burrat tu llacë kanë 40% të ngj arë të pë rfundojnë në sp ital nga ko ronavirusi

‘Burrat pa floke apo tu llace kane 40 % me shume gj asa qe te in fektohen me ko ronavirus dhe te pe rfundojne ne sp itale’, kjo ishte nje gj etje nga nje st udim.

Zb ulimi u be nga d ermatologet britanike qe st udiuan 2000 burra te shtr uar ne sp ital dhe aty u pa li dhja mes hu mbjes se flokeve dhe as hpersise se ko ronavirusit nga ku doli se ho rmoni Androgen qe shk akton re nien e flokeve tek bu rrat nd ihmon vi rusin te hyje ne qe liza.

Midis shume fa ktoresh qe ek spertet kane li stuar ne pe rpjekje per te shpj eguar pse b urrat tu llace hu mbasin jeten me shume se te tjere, nje shembull ishte edhe pe rkatesia et nike qe li dhej me r rezik me te la rte te co vidit me te re nde.

Keshtu profesori i da lluar Ca rlos Waimber nga un iversiteti B rown ka shpr ehur:
“Ne vë rtet be sojmë që ‘tu llacllëku’ është pa rashikuesi p erfekt për agr esivitet të ko ronavirusit. An dr ogeni është de finitivisht një po rtë që vi rusi të fu tet tek qe lizat tona,”

Be the first to comment on "St udim i rr alle: Burrat tu llacë kanë 40% të ngj arë të pë rfundojnë në sp ital nga ko ronavirusi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*