Vjen një lajm i madh nga Gjermania për qytetarët e Kosovës !! E papritur ishte kjo…

Në pr ag të p ushimeve verore, M inistria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë ka nj oftuar se Kosova më nuk është pjesë e l ístës së shteteve që Gjermania i k onsideron me rr ezík të lartë të ínf ektímit me COVí D-19. Kosova do të l argohet nga kjo lístë z yrtarisht më 13 q ershor.

Lajmi është bërë të ditur përmes një po stimi në w eb faqen z yrtare të M PJ’së së Gjermanisë.

“Ndryshimet e fundit: Lajmet (me efekt nga 13 qe rshor 2021, Kosova nuk është më një zonë rr ezíku, s ítuata ep ídemíologjíke)”, thuhet në nj oftimin e M inistrisë.

Por, Mi nistria ka p aralajmëruar qytetarët që të mos u dhëtojnë drejt Kosovës për udhëtime të panevojshme t uristike.

“Pë rhapja e COVí D-19 vazhdon të çojë në k ufízime në tr afikun aj ror dhe udhëtimin ndërkombëtar dhe d ëmtimin e je tës p ublíke. P aralajmërimet l ëshohen k undër u dhëtimeve të p anevojshme turistike në Kosovë deri më 12 qe rshor 2021. U dhëtimet e p anevojshme tu ristike në Kosovë nuk r ekomandohen me e fekt nga 13 qe rshori 2021”, thuhet në njoftim.

Be the first to comment on "Vjen një lajm i madh nga Gjermania për qytetarët e Kosovës !! E papritur ishte kjo…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*