Vjosa Osmani shk akton të rmet Evropës me këtë mesazh për Kosovën

Vjosa Osmani: Koha që Evropa të ha pë dy ert për shtetin më pr o-evrop,ian në botë.P residentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ka ar dhur koha që Evropa t’i hapë dy ert për Kosovën, që ajo e ka quajt,ur si shtetin më p ro-evropian në botë.

Në Ditën e Evropës, Osmani thotë se besue shmëria e BE-së dhe in stitucioneve të saj va ret nga he qja e viz,ave për Kosovën.“Trad icionalisht në këtë ditë, insti tucionet e BE-së i hapin dy ert e tyre për pu blikun. Ka ardhur koha që ato t`i ha pin dyert e tyre për K,osovën.Be sueshmër,ia e BE-së dhe e in stituc,ioneve të saj va ret nga mb ajtja e fja lës në lidhje me li beral,izimin e vi zave për qytetarët e Kosovës. Kosova, ndë rkaq, duhet të bëjë pë rgatitjet e ne vojshme për ap likim për st atus të shtetit ka ndidat në momentin e vo litshëm”, ka shkruar Osmani.

Be the first to comment on "Vjosa Osmani shk akton të rmet Evropës me këtë mesazh për Kosovën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*